کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 144:5 هزارۀ نو (NMV)

خداوندا، آسمانهای خود را خم کن و فرود بیا،کوهها را لمس کن تا دود کنند.

خوانده شده فصل کامل مزمور 144

نمایش آیه مزمور 144:5 زمینه