فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 135 هزارۀ نو (NMV)

خداوندا، نام تو جاودانه است

1. هَلِلویاه!نام خداوند را بستایید!ای خدمتگزاران خداوند، ستایش کنید؛

2. ای شما که در خانۀ خداوند به خدمت می‌ایستید،در صحنهای خانۀ خدای ما!

3. خداوند را بستایید، زیرا خداوند نیکوست؛نام او را بسرایید، زیرا که دلپسند است.

4. زیرا خداوند یعقوب را برای خود برگزید،و اسرائیل را، چون مُلکِ خاص خویش.

5. می‌دانم که خداوندْ بزرگ است؛خداوندگار ما برتر است از تمامی خدایان.

6. خداوند هرآنچه را که بخواهد، به انجام می‌رساند،در آسمان و بر زمین،در دریاها و همۀ ژرفناها!

7. اوست که ابرها را از کرانهای زمین برمی‌آورَد؛که برای باران برقها می‌سازدو باد را از مخزنهای خویش بیرون می‌آورَد.

8. اوست که نخست‌زادگان مصر را کشت،هم از آدمیان، هم از حیوانات.

9. آیات و عجایب خود را در میان تو ای مصر فرستاد،بر ضد فرعون و تمامی خادمانش!

10. قومهای بسیار را زدو شاهان مقتدر را کُشت:

11. سیحون، شاه اَموریان،عوج، شاه باشان،و جمله ممالک کنعان را.

12. و سرزمین ایشان را به میراث بخشید،به میراث قوم خود اسرائیل.

13. خداوندا، نام تو جاودانه است،و آوازه‌ات، ای خداوند، در همۀ نسلها!

14. زیرا خداوند قوم خود را دادرسی خواهد کرد،و بر خادمانش شفقت خواهد فرمود.

15. بتهای قومها طلا و نقره بیش نیستند،کار دستهای انسان.

16. دهان دارند، اما سخن نمی‌گویند،چشم دارند، اما نمی‌بینند؛

17. گوش دارند، اما نمی‌شنوند،و در دهانشان نَفَسی نیست.

18. سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد،و هر که بر آنها توکل کند.

19. ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید!ای خاندان هارون، خداوند را متبارک خوانید!

20. ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید!ای ترسندگان او، خداوند را متبارک خوانید!

21. خداوند از صَهیون متبارک باد،او که در اورشلیم مسکن دارد!هَلِلویاه!