کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 124:4 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه سیل ما را در کام می‌کشید،و آبها از سَرِ ما می‌گذشت؛

خوانده شده فصل کامل مزمور 124

نمایش آیه مزمور 124:4 زمینه