کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 118:17 هزارۀ نو (NMV)

من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد،و کارهای خداوند را باز خواهم گفت.

خوانده شده فصل کامل مزمور 118

نمایش آیه مزمور 118:17 زمینه