کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 5:2 هزارۀ نو (NMV)

میراثمان از آنِ بیگانگان شده،و کاشانه‌هامان از آنِ اَجنَبیان.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 5

نمایش آیه مراثی اِرمیا 5:2 زمینه