کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 4:13 هزارۀ نو (NMV)

اما این به سبب گناه انبیایش واقع گردید،و به سبب عِصیان کاهنانش،که خون پارسایان رادر میان شهر ریختند.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 4

نمایش آیه مراثی اِرمیا 4:13 زمینه