کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 4:10 هزارۀ نو (NMV)

زنان مهربان به دستان خویشفرزندان خویش را پختند؛که به گاهِ نابودیِ قوم عزیز منخوراک ایشان شدند.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 4

نمایش آیه مراثی اِرمیا 4:10 زمینه