کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 3:3 هزارۀ نو (NMV)

به‌یقین همۀ روز، بارها،دست خویش به ضد من برمی‌گردانَد.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 3

نمایش آیه مراثی اِرمیا 3:3 زمینه