کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 3:27 هزارۀ نو (NMV)

نیکوست برای انسان،یوغ را در جوانی حمل کردن.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 3

نمایش آیه مراثی اِرمیا 3:27 زمینه