کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 3:11 هزارۀ نو (NMV)

مرا از راهم بیرون کشیده و پاره پاره کرده است،و آنگاه مرا در حالِ زارم وانهاده است.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 3

نمایش آیه مراثی اِرمیا 3:11 زمینه