کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 3:10 هزارۀ نو (NMV)

همچون خرسی در کمین من نشسته،و همچون شیر خود را پنهان کرده است.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 3

نمایش آیه مراثی اِرمیا 3:10 زمینه