کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 2:8 هزارۀ نو (NMV)

خداوند اراده فرمودهکه دیوارهای دختر صَهیون را ویران سازد؛پس آن را به ریسمان اندازه گرفته،و دست از هلاک کردن باز نداشته است؛او سنگر و حصار را به سوگ نشانده،و آنها با هم فرو ریخته‌اند.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 2

نمایش آیه مراثی اِرمیا 2:8 زمینه