کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 2:3 هزارۀ نو (NMV)

او در حِدّت خشم خودهمۀ شاخهای اسرائیل را قطع کرده،و دست راست خویش رادر برابر دشمن از ایشان عقب کشیده است.او همچون آتشِ مشتعل که از هر سو فرو می‌بلعددر یعقوب شعله برکشیده است.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 2

نمایش آیه مراثی اِرمیا 2:3 زمینه