کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 1:7 هزارۀ نو (NMV)

اورشلیم گنجینه‌های خود را از ایام گذشته،در روزهای مصیبت و سرگردانی به یاد می‌آوَرَد.آنگاه که مردمانش به دست دشمن گرفتار آمدند،کسی نبود که یاری‌اش دهد؛دشمنانش او را دیدند،و بر سقوط او خندیدند.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 1

نمایش آیه مراثی اِرمیا 1:7 زمینه