کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 1:5 هزارۀ نو (NMV)

خصمانش به سَروَری رسیده‌اند،و دشمنانش در آسایشند؛به سبب کثرت نافرمانیهایش،خداوند او را دردمند ساخته است؛پیش روی دشمن،کودکانش به تبعید رفته‌اند.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 1

نمایش آیه مراثی اِرمیا 1:5 زمینه