کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 1:17 هزارۀ نو (NMV)

صَهیون دستانش را دراز می‌کند،اما کسی نیست که تسلایش دهد؛خداوند بر ضد یعقوب مقدّر فرمودهکه همسایگانش دشمن او شوند؛اورشلیم در میان آنهابه چیزی مُلوّث بدل گشته است.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 1

نمایش آیه مراثی اِرمیا 1:17 زمینه