کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 1:15 هزارۀ نو (NMV)

«خداوندگار مردان نیرومند مراجملگی در میانم رد کرد؛او سپاهی را بر ضد من فرا خوانْد،تا جوانان مرا در هم کوبند؛خداوندگار دختر باکرۀ یهودا راچنانکه در چَرخُشت، پایمال کرد.

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 1

نمایش آیه مراثی اِرمیا 1:15 زمینه