کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 12:7 هزارۀ نو (NMV)

کاهن آن را به حضور خداوند تقدیم کند و برای زن کفّاره به جا آوَرَد. آنگاه او از خونریزیِ خود طاهر خواهد شد. این است قانونِ زنی که فرزندی می‌زاید، خواه پسر و خواه دختر.

خوانده شده فصل کامل لاویان 12

نمایش آیه لاویان 12:7 زمینه