کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 12:1 هزارۀ نو (NMV)

خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:

خوانده شده فصل کامل لاویان 12

نمایش آیه لاویان 12:1 زمینه