کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 10:13 هزارۀ نو (NMV)

آن را در مکانی مقدس بخورید، چراکه این سهم تو و سهم پسران تو از هدایای اختصاصی خداوند است، زیرا که من چنین فرمان یافته‌ام.

خوانده شده فصل کامل لاویان 10

نمایش آیه لاویان 10:13 زمینه