کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 3:5 هزارۀ نو (NMV)

ای دختران اورشلیم،شما را به غزالها و آهوانِ صحرا قسم،که عشق را تا سیر نگشته،زحمت مرسانید و بازمدارید!

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 3

نمایش آیه غزل غزل‌ها 3:5 زمینه