کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 1:14 هزارۀ نو (NMV)

دلدادۀ من مرا همچون خوشۀ حناستدر تاکستانهای عِین‌جِدی!

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 1

نمایش آیه غزل غزل‌ها 1:14 زمینه