کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عِزرا 2:9 هزارۀ نو (NMV)

پسران زَکّای، ۷۶۰.

خوانده شده فصل کامل عِزرا 2

نمایش آیه عِزرا 2:9 زمینه