فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عِزرا 2 هزارۀ نو (NMV)

نام اسیرانی که از تبعید بازگشتند

1. اینانند مردمانی که از میان تبعیدیانِ ساکن در ولایت از اسارت برآمدند، تبعیدیانی که نبوکدنصر، پادشاه بابِل، آنها را به بابِل به اسیری برده بود. آنان به اورشلیم و یهودا بازگشته، هر یک به شهر خویش رفتند.

2. آنها همراه زروبابِل، یِشوعَ، نِحِمیا، سِرایا، رِعیلایا، مُردِخای، بِلشان، مِسفار، بِغوای، رِحوم و بَعَنا آمدند. شمار مردان قوم اسرائیل که آمدند، چنین بود:

3. پسران فَرعوش، ۲۱۷۲.

4. پسران شِفَطیا، ۳۷۲.

5. پسران آرَح، ۷۷۵.

6. پسران فَحَت‌موآب، یعنی پسران یِشوعَ و یوآب، ۲۸۱۲.

7. پسران عیلام، ۱۲۵۴.

8. پسران زَتّو، ۹۴۵.

9. پسران زَکّای، ۷۶۰.

10. پسران بانی، ۶۴۲.

11. پسران بِبای، ۶۲۳.

12. پسران عَزجَد، ۱۲۲۲.

13. پسران اَدونیقام، ۶۶۶.

14. پسران بِغوای، ۲۰۵۶.

15. پسران عادین، ۴۵۴.

16. پسران آطیر، از خاندان حِزِقیا، ۹۸.

17. پسران بیصای، ۳۲۳.

18. پسران یورَه، ۱۱۲.

19. پسران حاشوم، ۲۲۳.

20. پسران جِبّار، ۹۵.

21. پسران بِیت‌لِحِم، ۱۲۳.

22. مردان نِطوفَه، ۵۶.

23. مردان عَناتوت، ۱۲۸.

24. پسران عَزمَوِت، ۴۲.

25. پسران قَریه‌عاریم و کِفیرَه و بِئیروت، ۷۴۳.

26. پسران رامَه و جِبَع، ۶۲۱.

27. مردان مِکماس، ۱۲۲.

28. مردان بِیت‌ئیل و عای، ۲۲۳.

29. پسران نِبو، ۵۲.

30. پسران مَغبیش، ۱۵۶.

31. پسران عیلامِ دیگر، ۱۲۵۴.

32. پسران حاریم، ۳۲۰.

33. پسران لود و حادید و اونو، ۷۲۵.

34. پسران اَریحا، ۳۴۵.

35. پسران سِنائَه، ۳۶۳۰.

36. کاهنان: پسران یِدَعیا از خاندان یِشوعَ، ۹۷۳.

37. پسران اِمّیر، ۱۰۵۲.

38. پسران فَشحور، ۱۲۴۷.

39. پسران حاریم، ۱۰۱۷.

40. لاویان: پسران یِشوعَ و قَدمیئیل، از نسل هودویا، ۷۴.

41. خوانندگان: پسران آساف، ۱۲۸.

42. دربانان: پسران شَلّوم و پسران آطیر و پسران طَلمون و پسران عَقّوب و پسران حَطیطا و پسران شوبای، بر روی هم ۱۳۹.

43. خادمان معبد: پسران صیحا، پسران حَسوفا، پسران طَبّاعوت،

44. پسران قیروس، پسران سیعاها، پسران فادون،

45. پسران لِبانَه، پسران حَجابَه، پسران عَقّوب،

46. پسران خاجاب، پسران شَلمای، پسران حانان،

47. پسران جِدّیل، پسران جاحَر، پسران رِآیا،

48. پسران رِصین، پسران نِقودا، پسران جَزّام،

49. پسران عُزَّه، پسران فاسیَح، پسران بیسای،

50. پسران اَسنَه، پسران مِعونیم، پسران نِفوسیم،

51. پسران بَقبوق، پسران حَقوفا، پسران حَرحور،

52. پسران بَصلوت، پسران مِحیدا، پسران حَرشا،

53. پسران بَرقوس، پسران سیسِرا، پسران تامَح،

54. پسران نِصیَح و پسران حَطیفا.

55. پسران خادمان سلیمان: پسران سوطای، پسران هَسّوفِرِت، پسران فِرودا،

56. پسران یَعَلا، پسران دَرقون، پسران جِدّیل،

57. پسران شِفَطیا، پسران حَطّیل، پسران فوخِرِه‌حَظِبائیم و پسران آمی.

58. شمار خادمان معبد و پسران خادمان سلیمان بر روی هم ۳۹۲ بود.

59. اینانند کسانی که از شهرهای تِل‌مِلَح و تِل‌حَرشا و کِروب و اَدّان و اِمّیر برآمدند، هرچند نمی‌توانستند ثابت کنند که خاندان و دودمانشان از اسرائیلند:

60. پسران دِلایا و پسران طوبیا و پسران نِقودا، ۶۵۲.

61. و نیز از پسران کاهنان: پسران حَبایا و پسران هَقّوص و پسران بَرزِلّایی. بَرزِلّایی همان بود که یکی از دختران بَرزِلّاییِ جِلعادی را به زنی گرفت و نام آن خاندان را بر خود نهاد.

62. اینان انساب خود را در میان کسانی که در نسب‌نامه‌ها ثبت شده بودند جستجو کردند اما نیافتند، از این رو به سبب نداشتن شرایط لازم از کهانت برکنار شدند.

63. و فرماندار به ایشان گفت تا کاهنی دارای اوریم و تُمّیم برنخیزد، نباید از خوراک بسیار مقدس بخورند.

64. این جماعت بر روی هم ۴۲۳۶۰ تن بودند،

65. سوای غلامان و کنیزان ایشان که شمار آنها ۷۳۳۷ تن بود، و ۲۰۰ سرایندۀ مرد و زن نیز داشتند.

66. شمار اسبان ایشان ۷۳۶، قاطرانشان ۲۴۵،

67. شترانشان ۴۳۵ و الاغانشان ۶۷۲۰ بود.

68. چون ایشان به خانۀ خداوند که در اورشلیم است رسیدند، برخی از سران خاندانها هدایای اختیاری برای خانۀ خدا تقدیم کردند تا آن را در مکانش بنا کنند.

69. آنها بنا به وُسع خود ۶۱۰۰۰ دِرهَمِ طلا، ۵۰۰۰ مینای نقره و ۱۰۰ دست پیراهن کهانت برای کار به خزانه اهدا کردند.

70. پس کاهنان و لاویان و برخی از مردم و سرایندگان و دربانان و خادمان معبد در شهرهای خود ساکن شدند و تمامی دیگر اسرائیلیان نیز در شهرهای خود قرار گزیدند.