کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبَدیا 1:8 هزارۀ نو (NMV)

خداوند می‌فرماید:آیا در آن روز حکیمان را از اَدومو خردمندان را از کوه عیسو نابود نخواهم کرد؟

خوانده شده فصل کامل عوبَدیا 1

نمایش آیه عوبَدیا 1:8 زمینه