کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبَدیا 1:6 هزارۀ نو (NMV)

اما عیسو چگونه غارت شده،و گنجهای نهانش چه‌سان به تاراج رفته است!

خوانده شده فصل کامل عوبَدیا 1

نمایش آیه عوبَدیا 1:6 زمینه