کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبَدیا 1:18 هزارۀ نو (NMV)

خاندان یعقوب آتشی خواهد بود،خاندان یوسف شعله‌ای،و خاندان عیسو کاه؛ایشان آنها را به آتش کشیده، خواهند سوزانید،و از خاندان عیسو کسی زنده نخواهد ماند،زیرا خداوند سخن گفته است.

خوانده شده فصل کامل عوبَدیا 1

نمایش آیه عوبَدیا 1:18 زمینه