کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 2:14 هزارۀ نو (NMV)

تیزرو توانِ گریز نخواهد داشت،نیرومند نیروی خویش را حفظ نخواهد کرد،و دلاور جان خویش را نخواهد رهانید.

خوانده شده فصل کامل عاموس 2

نمایش آیه عاموس 2:14 زمینه