کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 2:12 هزارۀ نو (NMV)

«اما شما به نذیره‌ها شراب نوشانیدیدو انبیا را نهی کرده، گفتید: ”نبوّت مکنید!“

خوانده شده فصل کامل عاموس 2

نمایش آیه عاموس 2:12 زمینه