کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 1:7 هزارۀ نو (NMV)

پس بر حصارهای غزه آتش خواهم فرستادتا دژهایش را بسوزاند.

خوانده شده فصل کامل عاموس 1

نمایش آیه عاموس 1:7 زمینه