کتاب عهد عتیق

عهد جدید

صَفَنیا 2:9 هزارۀ نو (NMV)

از این رو خداوند لشکرها،خدای اسرائیل، چنین می‌فرماید:«به حیات خودم قسم که موآب همچون سُدوم خواهد شد،و عَمّونیان همچون عَمورَه؛سرزمینی پر از علفهای هرزو گودالهای نمک و ویرانی ابدی.باقیماندگان قوم من ایشان را غارت خواهند کرد،و بازماندگان ملت من ایشان را به تصرف در خواهند آورد.»

خوانده شده فصل کامل صَفَنیا 2

نمایش آیه صَفَنیا 2:9 زمینه