کتاب عهد عتیق

عهد جدید

صَفَنیا 1:16 هزارۀ نو (NMV)

روز کَرِنا و غریو جنگعلیه شهرهای حصاردار و برجهای بلند.

خوانده شده فصل کامل صَفَنیا 1

نمایش آیه صَفَنیا 1:16 زمینه