کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 8:19 هزارۀ نو (NMV)

«خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: روزۀ ماه چهارم و روزۀ ماه پنجم و روزۀ ماه هفتم و روزۀ ماه دهم برای خاندان یهودا به شادمانی و سرور و اعیاد خوش بدل خواهد شد. پس راستی و صلح را دوست بدارید.

خوانده شده فصل کامل زکریا 8

نمایش آیه زکریا 8:19 زمینه