کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 4:10 هزارۀ نو (NMV)

زیرا کیست که روز امور کوچک را خوار شمارد؟ مردمان چون شاقول را در دست زروبابِل ببینند، شادی خواهند کرد.»آنگاه مرا پاسخ داد: «این هفت، چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان می‌گردند.»

خوانده شده فصل کامل زکریا 4

نمایش آیه زکریا 4:10 زمینه