کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 1:1 هزارۀ نو (NMV)

در هشتمین ماه از سال دوّم داریوش، کلام خداوند بر زکریای نبی فرزند بِرِکیا فرزند عِدّو نازل شده، گفت:

خوانده شده فصل کامل زکریا 1

نمایش آیه زکریا 1:1 زمینه