کتاب عهد عتیق

عهد جدید

روت 4:19 هزارۀ نو (NMV)

حِصرون پدر رام، رام پدر عَمّیناداب،

خوانده شده فصل کامل روت 4

نمایش آیه روت 4:19 زمینه