کتاب عهد عتیق

عهد جدید

روت 2:15 هزارۀ نو (NMV)

چون برای خوشه‌چینی برخاست، بوعَز خادمانش را امر فرموده، گفت: «بگذارید از میان بافه‌ها نیز خوشه برچیند و او را خجل مسازید.

خوانده شده فصل کامل روت 2

نمایش آیه روت 2:15 زمینه