کتاب عهد عتیق

عهد جدید

روت 1:6 هزارۀ نو (NMV)

پس نَعومی با عروسانش برخاست تا از دیار موآب بازگردد، زیرا در دیار موآب شنیده بود که خداوند به یاری قوم آمده و بدانها خوراک داده است.

خوانده شده فصل کامل روت 1

نمایش آیه روت 1:6 زمینه