کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 7:24 هزارۀ نو (NMV)

جِدعون قاصدان به سرتاسر نواحی مرتفع اِفرایِم فرستاده، گفت: «بر ضد مِدیان فرود آیید و آبهای مقابل آنان را تا بِیت‌بارَه و تا اردن بگیرید.» پس مردان اِفرایِم جملگی فرا خوانده شدند، و ایشان آبها را تا بِیت‌بارَه و اردن گرفتند.

خوانده شده فصل کامل داوران 7

نمایش آیه داوران 7:24 زمینه