کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 21:22 هزارۀ نو (NMV)

چون پدران یا برادران ایشان برای شکایت نزد ما آیند، بدیشان خواهیم گفت: ”به خاطر ما بر ایشان رحمت کنید. زیرا ما در جنگ، برای همۀ مردان زنی برنگرفتیم و شما نیز زنی بدیشان ندادید، زیرا در آن صورت اکنون تقصیرکار می‌بودید.“»

خوانده شده فصل کامل داوران 21

نمایش آیه داوران 21:22 زمینه