کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 20:4 هزارۀ نو (NMV)

پس آن لاوی که شوهر زن مقتوله بود، در پاسخ گفت: «من با مُتَعِۀ خود به جِبعَۀ بِنیامین آمدیم تا شب را در آنجا سپری کنیم.

خوانده شده فصل کامل داوران 20

نمایش آیه داوران 20:4 زمینه