کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 18:3 هزارۀ نو (NMV)

چون ایشان در نزدیکی خانۀ میکاه بودند، صدای لاوی جوان را شناختند و به آنجا برگشته، از او پرسیدند: «چه کسی تو را به اینجا آورده است؟ اینجا چه می‌کنی؟ کارت در اینجا چیست؟»

خوانده شده فصل کامل داوران 18

نمایش آیه داوران 18:3 زمینه