کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 15:16 هزارۀ نو (NMV)

و شَمشون گفت:«با چانۀ الاغی،پشته بر پشته انباشتم؛با چانۀ الاغی،هزار مرد را کشتم.»

خوانده شده فصل کامل داوران 15

نمایش آیه داوران 15:16 زمینه