کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 14:18 هزارۀ نو (NMV)

روز هفتم پیش از غروب آفتاب، مردان شهر به شَمشون گفتند:«چیست شیرین‌تر از عسلو چیست زورآورتر از شیر؟»شَمشون بدیشان گفت:«اگر با ماده گوسالۀ من خیش نمی‌زدید،پاسخ معمای مرا درنمی‌یافتید.»

خوانده شده فصل کامل داوران 14

نمایش آیه داوران 14:18 زمینه