کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 12:5 هزارۀ نو (NMV)

و جِلعادیان معبرهای اردن را پیش روی اِفرایِمیان گرفتند، و هرگاه یکی از فراریانِ اِفرایِم می‌گفت: «بگذارید از اردن عبور کنم»، مردان جِلعاد از او می‌پرسیدند: «آیا اِفرایِمی هستی؟» اگر می‌گفت: «نه»،

خوانده شده فصل کامل داوران 12

نمایش آیه داوران 12:5 زمینه