کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 12:4 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه یَفتاح تمامی مردان جِلعاد را گرد آورد و با اِفرایِم جنگید، و مردان جِلعاد، اِفرایِم را شکست دادند، زیرا ایشان گفته بودند: «شما جِلعادیان، فراریانِ اِفرایِمی در میان اِفرایِم و مَنَسی هستید.»

خوانده شده فصل کامل داوران 12

نمایش آیه داوران 12:4 زمینه