کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 1:2 هزارۀ نو (NMV)

خداوند گفت: «یهودا برآید؛ اینک من این سرزمین را به دست یهودا تسلیم کرده‌ام.»

خوانده شده فصل کامل داوران 1

نمایش آیه داوران 1:2 زمینه