کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 9:21 هزارۀ نو (NMV)

آری، همچنان که هنوز در دعا سخن می‌گفتم، آن مرد، جبرائیل، که در آغاز در رؤیا دیده بودم، با پروازی تند به هنگام هدیۀ شامگاهی نزد من رسید.

خوانده شده فصل کامل دانیال 9

نمایش آیه دانیال 9:21 زمینه