کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 8:4 هزارۀ نو (NMV)

و دیدم که آن قوچ به سوی غرب و شمال و جنوب شاخ می‌زد، و هیچ وحشی را یارای ایستادگی در برابر او نبود، و کسی نبود که بتواند از دستش رهایی دهد. آن قوچ هر چه می‌خواست می‌کرد، و نیرومندتر می‌شد.

خوانده شده فصل کامل دانیال 8

نمایش آیه دانیال 8:4 زمینه