کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 7:6 هزارۀ نو (NMV)

پس از آن نگریستم و هان وحشی دیگر دیدم مانند پلنگ که بر پشت خود چهار بالِ پرندگان را داشت. او را چهار سر بود، و حکومت به او داده شد.

خوانده شده فصل کامل دانیال 7

نمایش آیه دانیال 7:6 زمینه